Flere studier beskriver at tidlig tilleggsbehandling av cellegift (kjemoterapi) som Docetaksel, gir bedre effekt enn hormonbehandling alene ved metastatisk hormonsensitiv prostatakreft.

Prostatakreft med spredning har som regel blitt behandlet med hormonterapi alene (monoterapi) til kreften har sluttet å reagere på hormonbehandling. Når sykdommen ikke lenger kan holdes under kontroll med effektiv kastrasjonsbehandling, kalles tilstanden «kastrasjonsresistent» (motsatt av «kastrasjonsfølsom» eller «hormonsensitiv»). Kort sagt betyr dette at kreften fortsetter å vokse til tross for hormonbehandling som senker testosteronverdien under det såkalte kastrasjonsnivået (serumtestosteron < 1.7 ng/L).

Først når man nådde denne tilstanden, ble ytterligere behandling iverksatt med annengenerasjons hormonbehandling som abirateron eller enzalutamid med tillegg av cellegiften docetaksel.

I 2016 kom med ny forskning også en ny behandlingsopsjon som innebærer at cellegiften docetaksel nå tilbys allerede ved diagnose av metastatisk sykdom i hormonsensitiv fase.

Når anbefales kombinasjonen hormonbehandling og kjemoterapi (hormonkjemoterapi)?

Studier har vist at pasienter med høy metastasebelastning drar mest nytte av tidlig hormonkjemoterapi. Disse var hovedsakelig pasienter med mange skjelettmetastaser, metastaser i lungene eller leveren (viscerale metastaser), eller omfattende lymfeknutemetastaser.

Hvordan utføres behandlingen?

Alle med nylig diagnostisert metastatisk prostatakreft bør vurderes for induksjonskjemoterapi med docetaksel kort tid etter oppstart med hormonbehandling. I tråd med nasjonale retningslinjer betyr dette at man innen 3 måneder skal vurdere hvorvidt man skal igangsette induksjonsbehandling med 6 kurer docetaksel 75 mg/kvm hver 3. uke.

Det kan være en vanskelig avveining om man skal utsette eldre og sårbare pasienter for belastende kjemoterapi i en fase av sykdommen hvor mange kan oppnå langvarig sykdomskontroll med hormonbehandling alene.

Hvilke kontrollundersøkelser anbefales?

Oppfølgingen må avtales individuelt, men pasientene bør minimum kontrolleres hver 3. – 4. mnd. Hensikten med kontrollene er å avdekke progresjon, og fange opp negative effekter av behandlingen. Billeddiagnostikk utføres i varierende grad, men er nødvendig ved biokjemisk eller klinisk mistanke om progresjon. Det er dessuten nødvendig med jevnlige blodprøver

Nasjonale retningslinjer

I de norske retningslinjene for systembehandling ved metastatisk hormonsensitiv prostatakreft pr 16.06.2021 står det følgende:

Alle pasienter som starter kastrasjonsbehandling mot metastatisk prostatakreft, bør innen 3 mnd. vurderes for induksjonskjemoterapi med 6 kurer docetaksel 75 mg/kvm hver 3. uke. Nytteeffekt på gruppenivå i form av 9% bedring av 4-års totaloverlevelse, forlenget progresjonsfrihet og tid til symptomutvikling, sammenlignet med kastrasjonsbehandling alene, må vurderes opp mot ulempen ved å eksponeres for kjemoterapi tidlig i sykdomsforløpet, spesielt hos eldre og/eller komorbide. Overlevelsesgevinst er best dokumentert ved utbredte metastaser på diagnosetidspunktet og mer usikker ved langsomt progredierende metastaser flere år etter påvist lokalisert sykdom.

De nye antihormonelle medikamentene abirateron, apalutamid og enzalutamid har vist sammenlignbar overlevelsesgevinst som docetaksel når de kombineres med kastrasjonsbehandling ved hormonsensitiv metastatisk prostatakreft. Beslutningsforum besluttet 28.01.19 at Abirateron (Zytiga) «``_ikke_`` innføres til behandling av nylig diagnostisert høyrisikometastatisk hormonfølsom prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi (hormonbehandling) for pasienter som ikke er egnet for behandling med kjemoterapi».

30.08.21 besluttet Beslutningsforum at Apalutamid (Erleada) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi innføres til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.

Pasienter med primærmetastatisk prostatakreft og lav metastasebyrde (<5 skjelettmetastaser på skjelettscintigrafi og fravær av viscerale metastaser) bør vurderes for høydosert strålebehandling mot prostata etter oppstart kastrasjonsbehandling og eventuell gjennomført induksjonskjemoterapi. Behandlingen er assosiert med 7 % bedring av 3-års-overlevelse i denne pasientgruppen.

Mer informasjon finner du her: