Brukervilkår for Progether

Sist oppdatert: 24. mars 2019

Firmaet Progether AS ("Progether", "virksomheten", "oss", "vi", eller "vår"), organisasjonsnummer 912164713, driver progether.com ("nettsiden" eller "tjenesten") og er også "behandlingsansvarlig" for tjenesten. Ved å bruke tjenesten vår, samtykker du i disse brukervilkårene ("Brukervilkår"). Les brukervilkårene nøye før begynner å bruke tjenesten.


Informasjonsinnhenting og lagring

Tjenesten lagrer helseopplysninger om brukeren basert på egenrapporterte data.

Våre skjema er laget slik at du ikke skal lagre informasjon som identifiserer deg som person. Vi spør for eksempel kun om hvilket land du bor i og hvor gammel du er (kun alder, ikke fødselsdato).

Vi spør også om epostadresse slik at vi kan kontakte deg ved behov. Epost sendes deg dersom tjenesten oppdateres, ved varsler relevant til dine helsedata, når det fins relevante spørreskjema vedørende din helsesituasjon, invitasjoner til kliniske studier og annet som kan fremme din helse. Dersom du også abonnerer på våre nyhetsbrev, vil du få tilsendt dette på epost cirka en gang i måneden eller sjeldnere.

Dine helsedata lagres i en database med en anonym brukeridentifikasjon. Epostadressen din krypteres og lagres i en separat database.


Formål - Bruk av innsamlede data

Formålet med tjenesten er å tilrettelegge for forskning og utvikling av bedre behandlingsmetoder mot kreft gjennom analyse og tilgjengeliggjøring av innsamlede data til forskning. Ved å lagre data om helsetilstanden din, godtar du at vi kan gjøre denne informasjon tilgjengelig, også for tredjeparter, til forskningsformål. Dine data forblir anonyme. Anonymisering av data gjør det mulig å utnytte verdien som ligger i dataanalyse på en personvernvennlig måte.

Dine data brukes også for å tilrettelegge tjenesten for ditt bruk, for eksempel, men ikke begrenset til: Visualisering av dine selvrapporterte data, utvelgelse av representative kunnskapsartikler, relevante brukerundersøkelser, kartlegging og sammenstilling av brukergrupper og andre brukere i tilsvarende situasjon som deg, og sammenligning med disse.

Helseopplysningene dine blir en del av vår globale database med kollektiv informasjon fra alle Progether-brukere. Jo større databasen blir, jo bedre og mer presis blir tjenesten vi tilbyr våre brukere.


Personvern

Vi retter oss etter nasjonale regler (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land, og ble gjeldende i Norge og øvrige EØS-land 20. juli 2018. Du kan lese om dine rettigheter i vår personvernerklæring.


Medisinsk ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på progether.no er laget for å gi deg bedre kunnskap om din kreftsykdom. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege.


Datakvalitet i tjenesten

Vi kan ikke garantere at datakvaliteten er riktig eller fullstendig da tjenesten baseres på selvrapporterte brukerdata. Vi validerer og kartlegger omfang av de feil og mangler som kan forekomme, og forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon, inkludert sletting av direkte feil, samt å rette feil, unøyaktigheter eller utelatelser uten beskjed. Det gjøres regelmessig validering og løpende monitorering av tjenestens data.


Ditt ansvar

Brukernavn og passord: Du lover å være fullstendig ansvarlig for å beskytte ditt passord og bruker-ID. Alle som har din bruker-ID og passord kan skaffe seg tilgang til vår tjeneste og vi har ingen plikt til å undersøke fullmakten til noen som bruker ditt passord og bruker-ID.

Hold dine helsedata ajour: Siden tjenesten bruker dine helsedata for å gi deg persontilpasset informasjon og brukes til forskning, må du oppdatere dine helsedata jevnlig, for eksempel med nye prøveresultater og behandlinger. Som bruker må du alltid registrere komplett, gyldig og relevant informasjon. Dersom du ikke overholder kravet til datakvalitet, vil du kunne utestenges fra tjenesten.

Riktig bruk av tjenesten: Du lover å ikke misbruke tjenesten ved å registrere falske helsedata som ødelegger vår forskning og tjenestelevanse til andre brukere. Du lover at du ikke vil misbruke eller gjøre noe for å skade vår forretningsvirksomhet, tjenester, omdømme, ansatte, anlegg eller tilsvarende for våre tjenesteleverandører.


Terminering/Avslutning av konto

Du kan når som helst velge å stenge kontoen din. Informasjonen du har registrert vil slettes permanent. Aggregert og anonymisert informasjon som er brukt i rapporter, statistikker, forskning og liknende, vil bestå.

Vi forbeholder oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten midlertidig eller permanent. Om vi finner det nødvendig, kan vi også stenge kontoen din med umiddelbar effekt, for eksempel dersom du ikke overholder vilkårene for bruk av tjenesten. Ved oppsigelse vil din rett til å bruke tjenesten umiddelbart opphøre.


Rettigheter

Alle data og annet innhold i tjenesten er beskyttet av opphavsrett og andre åndsverklover i Norge og andre land, og all eiendomsrett forblir hos Progether AS og dens tjenesteleverandører. Alle rettigheter til varemerker, logoer og informasjon som ligger på websiden tilhører Progether AS, og kan kun benyttes med de begrensninger som følger av dette, samt med tydelig angivelse av at informasjonen er hentet fra Progether AS. Enhver bruk eller distribusjon av materiale, utover de unntak som direkte følger av åndsverkloven, og utover det som regnes som normal bruk av Internett, krever skriftlig samtykke fra Progether AS. Både du og vi vil opptre i samsvar med relevante lover, forskrifter og profesjonsstandarder.


Ansvarsbegrensning

Progether AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av informasjon som fremkommer i tjenesten.


Ansvarsfraskrivelse

Du bruker tjenesten på eget ansvar. Tjenesten tilbys "som den er" og "tilgjengelig når den er" uten krav til oppetider og uten garantier av noen slag.

Vi vil ikke stå til ansvar overfor deg eller noen andre for noe tap som er et resultat av en årsak som vi ikke har noen kontroll over. Dette omfatter svikt i elektronisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, uautorisert tilgang, virus, operatørfeil, ekstremvær, force majeure, ulykke, nødssituasjon eller myndighetshandling. Vi vil ikke stå til ansvar overfor deg eller noen andre for noe tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere din smarttelefon, datautstyr, dataprogrammer, data eller annet opphavsbeskyttet materiale på grunn av din bruk av vår tjeneste eller vårt nettsted.


Gjeldende lov

I den fulle utstrekning det er tillatt av loven, og med unntak av der det uttrykkelig står noe annet, skal denne avtalen og eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med den, styres av lovene i Norge uten hensyn til dets prinsipper om lovkonflikter, og av noen aktuelle tariffer som kan være registrert. Du og vi samtykker i at alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen eller din bruk av tjenesten, skal være underlagt rettsapparatet i Norge.


Endringer i vilkårene

Denne erklæringen oppdateres fortløpende ved behov. Ved å bruke tjenesten godkjenner du de aktuelle vilkårene.

Større endringer vil varsles via epost eller ved et tydelig varsel på vår nettside.


Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende nasjonale regler, den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation), rettes til:

Progether AS Postboks 2179 1521 Moss data-privacy@progether.com